+

Биоинжењерски материјали у заштити земљишта и вода

Шифра предмета: ДМ4.0111Ж
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Стицање знања о принципима одрживог коришћења и примени ресурса биоинжењерских материјала у заштити земљишта и вода

Оспособљеност стручњака за заштиту земљишта и вода да практично примене стечена знања из биоинжењерских материјала , у развоју стручне и научне области еколошке заштите земљишта и вода,њихов одговарајући избор, начин и место правилне употребе,познавање њиховивих ресурса и налазишта,степена обновљивости, предности над другим материјалима , као и степен  и начин примене у иностранству.

У  овом предмета проучавају се  примењивани и нови биоматеријали у заштити земљишта и вода бујичних сливова и методе за њиховг испитивања. Пажња се посвећује понашању материјала  у вези са физичким, климатским, педолошким, вегетацијским, економским и другим карактеристикама слива.Проучавају се модели постојаности биоматеријала који омогућавају симулацију  у екстремним условима угрожености,као и  величина и динамика  оштећењaпримењеног биоматеријала ,током времена. Препоручује се најефикаснија примена одговарајућих биоматеријала. У оквиру предмета  разматра  се интегрални приступ  проучавању  и примени постојећих  биоматеријала у сливу, као и  њихових налазишта и ресурса.При коришћењу противерозионих мрежа тежи се да оне буду био- разградиве  како би се потпуно уклопиле у природну средину.Истовремено се даје  предлог за коришћење најекономичнијих и најотпорнијих материјала,узимајући у обзир и њихову распрострањеност и доступност , а  у циљу што ефикасније еко-инжењерске заштите земљишта и вода. Разматра се могућност примене изолатора, геосинтетика, мастикса, гума, премаза, метала  и др. као изолатора и фуга у овој области.Проучава се употреба бентонита , као изузетног катализатора и пречоистача вода и др.нових материјала.