+

Биоиндикација виталности шума на основу карактеристика прираста стабала и састојина- дендрохронологија

Шифра предмета: ДМ1.4111Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.4. Планирање газдовања шумама
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Основни циљ је унапређење и иновација знања из области дендрохронологије и биоиндикације виталности шума на бази карактеристика прираста стабала и шумских састојина. Сазнања добијена на основу мониторинга прираста (према критеријумима ICPC Level I и II) и одговарајућих анализа представљају основу без које се не могу утврдити оптимални оквири коришћења и очувања шумских екосистема.

Оспособљеност за истраживачки рад и достизање нових научних сазнања и њихову апликацију у области ране детекције девитализације шума, израде трендова будућег развоја, прогнозе могуће ревитализације, квантитативне и квалитативне процене штета и карактера и новоа деловања егзогених и ендогених фактора.

Теоријска настава: Садржај предмета је оријентисан на мониторинг прираста појединих врста шумског дрвећа и егзогених фактора, израду референтних модела прираста, израду трендова раста и прогнозу будућег развоја, успостављање каузалних веза између прираста и делујућих фактора, дендрохронолошке анализе, синхронизацију прираста, објективну и благовремену процену виталности (знатно пре појаве видљивих симптома девитализације), откривање узрочника девитализације, процену могућности за ревитализацију и  минимизирање штета.

Практична настава: Обухвата рад на терену и истраживачко-лабораторијски рад