+

Динамика раста стабала и шумских састојина

Шифра предмета: ДМ1.4121Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.4. Планирање газдовања шумама
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (Мастер) студије

Основни циљ је унапређење и иновација сазнања из области раста стабала и шумских састојина и продукције биомасе са биолошког, еколошког и привредног аспекта.

Оспособљеност за истраживачки рад и достизање нових научних сазнања и њихову апликацију. Сазнања из ове области су потребна свима који се баве стаблима и шумским састојинама као привредним објектима, као објектима за заштиту средине, лечење и рекреацију или објектима од општег естетског и културног значаја.

Теоријска настава: Садржај предмета је оријентисан на изучавање утицаја eколошких и антропогених фактора на раст шума, њихову стабилност и ниво продукције у квантитативном и квалитативном смислу. Обухвата карактеристике раста врста дрвећа у природним и вештачки подигнутим састојинама у зависности од састојинских и станишних услова, дефинисање оптималног састојинског стања, стварне и потенцијалне продукције, анализу деловања егзогених и ендогених фактора на виталност и раст шума, анализу диверзитета структуре и елемената раста састојина, организацију и систематизацију сазнања и разумевање појединачних аспеката законитости раста шума у циљу образовања целовите представе о укупном екосистему и израду планова одрживог развоја шума као природног ресурса од посебног привредног и еколошког значаја.

Практична настава: Обухвата рад на терену и истраживачко-лабораторијски рад