+

Фитоценологија

Шифра предмета: ДМ1.6121В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне студије и мастер студије из области Шумарство-модул екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

је да студенти докторских студија на предмету Фитоценологија овладају теоријским појмовима из биоценологије и да допуне знања о вегетацији планете Земље.

Стечена знања из предмета Фитоценологија имају теоријски и практични значај у Шумарству.

Теоријска настава

На предавањима (кабинетска настава) се проучавају појмови из биоценологије и даје се преглед вегетације планете Земље. Из биоценологије студенти изучавају структуру и физиономију фитоценоза, синдинамику вегетације, класификацију биљних заједница и законитости распрострањења вегетације на планети Земљи. Код прегледа вегатације планете Земље приказују се шуме (Silvae), жбунаста вегетација (Fruticeta), травне формације (Herbosa), вегетација пустиња (Deserta), мочварна вегетација и вегетација водених базена.