+

Молекуларна генетика шумског дрвећа

Шифра предмета: ДМ1.1121А
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.1.Семенарство, расадничарство и пошумљавање
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:

др Мирјана Т. Шијачић-Николић,  др Јелена Алексић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Предмет је прилагођен стручном профилу инжињера шумарства и представља континуитет у стицању знања из области Шумарске генетике, оплемењивања биљака и конзервације шумских генетичких ресурса. Предмет има за циљ упознавање студената са техникама директног испитивања структуре и функције генома у циљу процене генетичког полиморфизна унутар и између популација, провенијенција, линија или генотипова шумског дрвећа. Стечена знања треба да допринесу развоју шумарства као науке и струке на савременим основама.

Савладавање неопходних знања и вештина из области молекуларне генетике као основе за проучавање генетичке структуре, диверзитета и диференцираности популација или генотипова шумског дрвећа.

 • Структура и функција ДНК;
 • Преношење генетичке информације;
 • Геномика-појам и дефиниција;
 • Генетички маркери: морфолошки, биохемијски и молекуларни маркери;
 • Врсте и карактеристике молекуларних маркера;
 • Избор молекуларних маркера;
 • Узимање узорака за анализе;
 • Основни принципи електрофорезе;
 • PCR – ланчана реакција полимеразе;
 • Примена молекуларних маркера у савременом шумарству;
 • Основе генетичког инжињеринга.