+

Елементи ентеријера

Шифра предмета: ДМ2.2131А
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:

др Милена Кордић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ предмета је да студенту обезбеди фундус специфичних знања везаних за пројектовање елемената ентеријера. Предмет представља студенту сложен однос знања и вештина, мишљења и стварања, који је пресудан да би креативне дисциплине оствариле активну улогу у савременом животу. Изградњом знања о ширини контекста у којем се конципира пројектовање и изведба елемената ентеријера, студент се оспособљава да успостави везе између савремених дискурса референтних за своју област истраживања.

Исход предмета је разумевање баланса између концептуалних и практичних учења у области пројектовања елемената ентеријера. Развијање апстрактних модела мишљења и њихове везе са конкретним поступцима (методама) пројектовања и дизајна елемената ентеријера.

Кроз серију предавања изучава се однос теорије и праксе у изучавању просторних питања, приказује се баланс између практичних и концептуалних учења, неопходан да би се идеја реализовала кроз материјал архитектуре и дизајна. Студенти формулишу сопствене истраживачке задатке повезујући теоријске платформе дате на предавањима и пројектантске проблеме постављене у области израде намештаја и осталих елемената ентеријера. Изучавају се сложени односи тела и простора, кроз широк спектар аспеката, од феноменолошких и културолошких до функционалних и ергономских.