+

Унутрашња архитектура

Шифра предмета: ДМ2.2131Б
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:

др Кордић Милена

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ предмета је сагледавање основних премиса дискурса Унутрашње архитектуре као неопходног ослонца у разумевању савремених (пројектантских и дизајнерских) проблема и задатака у пројектовању намештаја и осталих елемента ентеријера израђних од дрвета.
Циљ предмета је сагледавање контекста у којем настају архитектура унутрашњег простора и дизајн у архитектонском контексту, кроз приказ теоријских домена који обрађују услове формирања поменутих дискурса. Студенту се овиме омогућава увид у позицију дисциплине у ширем друштвеном контексту као и карактер међузависности знања уопште.

Исход предмета је разумевање основних начела дискурса Унутрашње архитектуре, његових теоријских одредница као и основа методологије пројектовања. Обогаћивањем мисаоне основе проширују се могућности за  креативно понашање у односу на актуелне проблеме савременог пројектовања намештаја и осталих елемената унутрашње архитектуре. Студент на овај начин формира капацитет критичког мишљења о пракси дискурса, али и могућност критичког вредновања сопствених ставова.

Кроз серију предавања приказују се услови настанка савремених пројектантских парадигми унутрашње архитектуре, успостављањем паралела са развојем њихових теоријских основа. Приказују се преломна места у развоју архитектонских и дизајнерских методологија пројектовања, као и узроци, генеза и последице ових прелома. Велика научна открића, промене друштвених односа и односа индивидуе и заједнице мењају коренито фундаменте на којима почивају и теорија и пракса унутрашње архитектуре и дизајна у архитектонском контексту. Наставом на предмету, представљају се ове међузависности и сложеност полазишта које студент мора да формулише у поступку пројектовања намештаја и осталих елемента унутрашње архитектуре.