+

Шумска хидрологија

Шифра предмета: М41104
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Стицање основних знања о кружењу воде у природи, односно о утицају шумских екосистема на копнену фазу кружења воде, са освртом на сложене односе између атмосферских талога и шумских екосистема који за последицу има принос корисних вода.

Стечено знање о утицају шумских екосистема на копнену фазу кружења воде у природи уз детаљно упознавање са елементима водног биланса

Теоријска настава:

Увод у шумску хидрологију (историјски приказ, циљ и сврха проучавања). Глобални и општи хидролошки циклус. Водни биланс шумских фитоценоза и појединачних врста шумског дрвећа. Атмосферска влага и шумски екосистем (формирње, падање, количина и распоред вертикалних и хоризонталних падавина, топљење снега, инфилтрација и ретенција). Интерцепција, eвапотранспирација (процес, евапорација, разлика између пошумљених и голих сливних подручја), транспирација (процес, фактори). Површинско, потповршинско и подземно отицање. Укупно и поплавно отицање. Утицај шумских екосистема на отицање и ретенцију воде. Принос воде, обогаћивање подземних вода и извора. Спречавање и ублажавање поплава. Ерозија и седиментација, Квалитет (појам, мерење) и загађење воде.Утицај шумских екосистема на квалитет вода. Резултати истраживања анализе квалитета атмосферских падавина и утицај шумске вегетације на ретенцију депозита. Методе вредновање хидролошке функције шума (метод замене трошкова, метод условних јединица и метод комплексног вредновања).

Израда мастер рада.

Практична настава:

Дефинисање хидролошких параметара шумских екосистема, директно мерење елемената биланса (падвине, интерцепција, инфилтрација, отицање…)

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.