+

Надежда Стојановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 925
Е-маил: nadezda.stojanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 14
Консултације: среда, 12‒13 часова

Др Надежда Стојановић рођена је 12. 1. 1974. године у Београду, где је завршила основну и средњу архитектонску школу. Дипломирала је 2000. године (тема: Конструкција и техника извођења земљаних радова у пејзажној архитектури), 2006. године је магистрирала (тема: Саставни елементи зелених површина као јединице одржавања у Катастру јавног градског зеленила Београда) а 2016. године докторирала (тема: Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда) на Шумарском факултету у Београду на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру на Катедри за пејзажни инжењеринг. У звање и на радно место асистента-приправника на предмету Подизање и неговање зелених површина примљена је 2001. Године, а 2007. године и у звање асистента. У звање доцента изабрана је 2016. године. Учествовала је 2003. године у изради студије: Пројекат реконструкције јавног зеленила централног дела Београда у циљу еколошке ревитализације и очувања природних, културно-историјских, просветних и естетских вредности града, финансиране од стране Министарства за очување природних вредности и животну средину. Учествовала је 2003‒2004. године и у пројекту Зелена регулатива Београда као пројектант система за израду ГИС Катастра зелених површина Београда, финансираног од стране Градског секретаријата за заштиту животне средине. У периоду од 2011-2020. године учествовала је у интердисциплинарном научном пројекту Истраживање климатских промена и њихов утицај на животну средину-праћење утицаја, адаптација и ублажавање, потпројекат Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена – утицаји и адаптације, финансираног од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
Стручни испит у Инжењерској комори Србије положила је 2005. године и стекла лиценцу (373В15705) одговорног пројектанта за пејзажноархитектонско уређење слободних простора. Од 2010. године учествује у Комисији за полагање стручних испита из области Пејзажне архитектуре у Инжењерској комори Србије. Објавила је више од 70 научних и стручних радова (од којих 6 као први аутор са SCI листе) и била одговорни пројектант на изради 15 пејзажноархитектонских пројеката у земљи и иностранству. Била је рецензент како домаћих тако и међународних научних часописа. Члан је националног научног одбора међународног конгреса International HVAC&R Congress and Exhibition од 2017. године. Члан је ИКС, УПАС, IFLA и B.E.N.A. Области професионалног интересовања: пејзажни и еколошки инжењеринг, екологија градова. Говори енглески и служи се руским језиком. Удата је, мајка двоје деце.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  1. Stojanović N., Tešić М., Petrović J., Dragana Ćorović, Milena Vukmirović, Aleksandar Lisica, Uroš Petrović (2020): The Effect Of Roadside Green Spaces On Wind Speed Reduction In The Urban Environment, Fresenius Environmental Bulletin, ISSN – 1018-4619, In press.
  2. Stojanović , Knežević M., Veselinović M., Galečić N., Tešić M., Lisica A. (2019): Complexity Of Woody Plants Application In Greening Of Ground Constructions On Urban Green Spaces – A Review, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28, No 7/2019, ISSN – 10184619, p. 5031-5040.
  3. Stojanović N., Veselinović M., Petrov Đ., Petrović J., Tešić T., Lisica A. (2019): The Impact Of Plant Cover And Dendrological Structure Of Roadside Green Spaces On Microclimate In The Urban Environment, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28, No 10/2019, ISSN – 1018-4619, p. 7609-7620.
  4. Stojanović N., Vasiljević N., Radić B., Skočajić D., Galečić N., Tešić M., Lisica (2018): Visual Quality Assessment of Roadside Green Spaces in the Urban Landscape – A Case Study of Belgrade City Roads, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27, No 5A/2018, ISSN – 10184619, p. 3521-3529.
  5. Stojanović N., Vasiljević N., Tešić M., Lisica A. (2018): The Influence Of Roadside Green Spaces On Thermal Conditions In The Urban Environment, Journal of Architectural and Planning Research, Volume 35, Number 2, 165-178.
  6. Stojanović N., Vasiljević N., Veselinović M., Radić B., Skočajić D., Galečić N., Tešić M., Lisica A. (2018): The Biophysical Strusture Of Roadside Green Spaces: The Impact On Ecological Conditions In The Urban Environment, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27, No 128/2018, ISSN – 10184619, p. 9782-9791.
  7. Stojanović N., Anastasijević N., Tešić M., Lisica L.(2017): Theoretical concepts in the ecosystem approach to planning and management of sustainable cities, Book of Abstracts, The 48th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning, 06-08.12.2017., Belgrade, Serbia.
  8. Stojanović N., Tešić M., Galečić N., Tutundžić A., Lisica A. (2017): Belgrade city roads as dispersal corridors of invasive and potentially invasive woody plants species, Proceedings of the 5th Scientific-Expert Meeting Road and Environment, 26-28. september 2017, Vršac, Serbia, ISBN 978-86-88541-07-7, COBISS.SR-ID 244897804 p.56.8.
  9. Stojanović N., Anastasijević V., Mešiček M., Miljković S., Lisica A. (2016): Effects Of Residental Green Spaces On City Noise Reduction, Journal Ecologica XXIII (2016), No. 83, ISSN 0354-3285, UDC: 628.517.2:712.2.3, p 577-583.
  10. Stojanović N., Anastasijević N., Anastasijević V., Sikimić P., Mešiček M. (2013): Establishment of a green spaces in the process of revitalization of an illegal waste disposal site in the Belgrade subrub of Resnik, Journal Ecologica XX (2013), No. 70, ISSN 0354-3285, UDC: 504.75:628.46, : p 245-251.