+

Травњаци спортских и рекреативних објеката

Шифра предмета: МПА1104/2Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

научити студенте производњи, инсталацији и одржавању травњака спортских и рекреативних објеката, економској анализи и изради пројеката производње и оснивању травног тепиха. Упознавање са биљним врстама покривачима тла, њиховим карактеристикама, начинима и местима коришћења, њиховом уградњом на планираним локацијама, нега и одржавање покривача тла.

Оспособљавање студента да се бави производњом и оснивањем травног тепиха и покривача тла.

Теоријска настава

Дизајн спортских површина. Упознавање са стандардима спортских терена. Изградња спортских површина од вештачких материјала (камен, ризла, асфалт, шљака, пластична трава). Изградња спортских травних површина. Формирање супстрата. Нивелација спортских терена. Дренажа спортских површина. Системи иригације спортских површина. Мере неге и одржавања спортских травних површина. Алати и механизација за негу и одржавање спортских терена. Анализа оправданости изградње голф терена. Голф и природни амбијент. Архитектура голф терена. Типови травњака голф терена. Дизајн голф терена. Дренажа голф терена. Иригација голф терена. Изградња голф терена (нивелација, формирање потребних супстрата, сетва, формирање водених површина, препрека и слично). Специфичности неге и одржавања свих типова травњака голф терена (кошење, прихрањивање, ваљање, обележавање, аерфикација, вертикулација, просецање, подсејавање, репарација, контрола корова, заштита од штеточина, болести, инсеката и нематода, оштећења од играча). Алати и механизација за негу и одржавање голф терена и других спортских травних површина.

Практична настава: Вежбе, Теренска настава, Практично упознавање са процесом оснивања свих типова спортских травних простора.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе