+

Управљање пределима и заштићеним природним добрима

Шифра предмета: МПА1103
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Практично и оперативно знање, наглашавајући комуникативан приступ, везу између планирања и управљања у пределу са посебним освртом на заштићена природна добра.

Управљање пределима истиче учење на терену са посебним акцентом на пракси и акцији. Омогућава студентима пејзажне архитектуре да  професионално раде са локалним заједницама, различитим интерсним групама и другим експертима. Рад у институцијама заштите природе.

Теоријска настава: Предмет повезује теоријска и практична знања из области пејзажне архитектуре и посебно се фокусира на контексту, концепту и методама; од градског ка руралном, на заштити и мултифункционалном планирању градских средина, са посебним акцентом на развоју социјалних и културних циљева и њихове повезаности са биодиверзитетом и културном баштином. Заштићена природна добра. Национални паркови и МАБ. Партиципација у управљању заштићеним природним добрима.  Институционални и правни оквир у области заштите природе.

Практична настава: У оквиру вежби предвиђен је рад на терену – студија случаја, као и израда семинарског рада.