+

Гајење низијских шума

Шифра предмета: МШ41104/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање слушалаца (студената) са гајењем низијских шумских екосистемима- њиховом распрострањеношћу у прошлости и данас у Србији, степену вегетацијске, еколошке и морфолошке проучености, структуром и морфологијом састојина, доминантним утицајима којима су изложени, начином газдовања и применом појединих метода природне обнове и неге састојина.

Оспособљеност (студената) слушалаца за примену метода и начина обнове и неге у састојинама низијских шумских екосистема на простору Србије,  у складу са њиховим еколошким специфичностима и неменом.

Теоријска настава: Обрађују се основни појмови: низијска шума – плавна шума – ритска шума, анализира се распрострањеност низијских – плавних – ритских шума у Србији, приказује се геоморфологија низинског и алувијалног подручја, анализирају се флувијални процеси те дају основне информације о земљишту, вегетацији и клими шумских станишта, анализира се значај низијских – плавних – ритска шума на околну средину, историјски развој и однос човека, анализирају се главни фактори који утичу на њихово стање данас, анализира се историја газдовања шумама у низијском подручју, везано за специфичности појединих подручја у Србији, анализира се биолошка разноликост у зависности од просторне и временске динамике низијских шума и од доминантних утицаја, обрађује се екологија главних врста дрвећа у низијским  шумама и даје преглед њихове заступљености у оквиру систематизованих делова-фитоценоза, према постојећим класификационим системима, анализира се морфологија и структура састојина у комплексима низијских шума, обрађују се основне методе природне обнове и неге у карактеристичним типовима низијских шума.

Практична настава: У моделним састојинама и на трајним огледним површинама у карактеристичним типовима низијских шума студенти се упознају са ефектима савремених приступа у процесу обнављања и неговања састојина. Указује се на критеријуме за примену мера у процесу неге и обнављања састојине, симулира се извођење узгојних мера, врши оцена  успешности обнављања и неге састојина главних врста дрвећа. Израђује се семинарски рад из проблематике гајења низијских шума.