+

Хортикултурна фитопатологија

Шифра предмета: МШ51105/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема услова

Циљеви овог курса су: да се студенти упознају са проузроковачима болести дрвећа и жбуња у парковима, дрворедима и другим урбаним срединама; проузроковачима болести на украсним биљкама у баштама;  проузроковачима болести на украсним гајеним цветним врстама у стакларама. Инжињери ће се упознати са најчешћим микозама, бактериозама, вирозама, фитоплазматичним организмима и паразитним цветницама.  

Потпуна оспособљеност инжињера да препознају патогена и препоруче одговарајуће мере борбе против паразитних болести украсних биљака.

Теоријска настава: Увод. Историјат хортикултурне фитопатологије. Задаци и значај проучавања болести биљака у урбаним срединама (стаблима у дрворедима, парковима и зеленим површинама), баштама и стакларама. Узрочници биљних болести. Контрола биљних болести на украсним биљкама. Фунгициди. Стерилизација земљишта. Болести специфичне за поједине украсне биљке (болести ружа, болести азалее и рододендрона, болести украсних палми, болести бегоније, болесто каранфила, болести хризантема, болести цикламе, болести далије, болести делфиниума, болести дифенбахије, болести мушкатле, болести гербера, болести гладиоле, болести ириса, болести лала, болести нарциса, болести љубичица, болести фикуса). Најзначајније болести травњака и начини заштите травњака (у парковима, спортским теренима и слично).Како контролисати болести и корове у баштама и одржавати здраву башту.  Абиотичке болести (утицај полутаната и других загађивача на здравствено стање биљака, механичка оштећења, и сл.). Како се често у парковима и дрворедима налазе стабла подложна трулежи, инжињери ће се детаљно упознати са начинима детекције трулежи на дубећим стаблима, чишћењу и дезинфекцији рана и заштити тих стабала.

Практична настава: На терену (паркови, дрвореди, стакларе) инжињери ћ се директно упознати са најзначајнијим болестима украсних биљака. Посебна пажња ће бити посвећена проучавању симптома оболења. На вежбама инжињери се упознају са основним техникама сакупљања, паковања и конзервисања узорака, прављењем сталних препарата за детерминацију узрочника, припремању хранљивих подлога за изолацију паразитних организама, пре свега гљива, бактерија, моликута, алги и лишајева. Упознаће се са начинима идентификације паразитних цветница. Посебна пажња ће бити посвећена проучавању фитопатогених вируса на украсним биљкама (симптоми оболења, вектори, значај, контрола).На терену директна демонстрација  примене различитих фунгицида (потпуно безопасних по човека, птице, пчеле и др.) у заштити украсних биљака.