+

Коришћење вода у шумским подручјима

Шифра предмета: МШ21105/а
Студијски програм: Шумарство - (модул): Коришћење шумских и ловних ресурса
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Завршене основне академске студије

Стицанје теоријских и практичних знанја из проблематике која се односи на водне екосистеме шумских подручја.

Стечено знање о водним екосистемима, њихово уређење и коришћење.

Теоријска настава: Опште карактеристике природних ресурса, Глобални распоред копнених вода. Проблеми и перспективе. Различити видови коришћења вода (водоснабдевање, наводњавање, хидроенергетика, спортско-рекреационе и здравствено-рехабилитационе сврхе, водопутеви, узгој слатководних риба). Опште карактеристике сливова шумских подручја. Текуће воде. Стајаће воде. Подземне воде. Распоред и кружење воде у природи. Улога шуме у хидролошком циклусу, Утицај шуме на падавине, отицање и ретенцију, Хидролошки ефекти шума. Водни биоланс шумских подручја. Квалитет воде (појам, фактори, извори загађења). Еутрофизација у шумовитим сливним подручјима. Шума као биофилтер. Увод у конзервацију и рестаурацију вода шумских подручја, Интегрално уређивање вода, Рејонирање терена Србије. Еколошки приступ конзервацији вода (проблеми конзервације, анализе и процене). Рестаурација приобалних зона, Рестаурација хидрографгске мреже, Каптирање и уређење извора.

Практична настава: Шумска подручја, хидрографија сливова, стајаће воде,  текуће воде,  водни потенцијали. Физичко-географске  карактеристике  сливова  (површина, обим,    надморска   висина,    пад    корита,    пад падина, густинам   хидрографске   мреже,   подлога,  вегетациони покривач и  др.). Анализа падавина у шумским подручјима,  дневни и годишњи токови падавина,  интензитет,  учесталост,  распоред. Отицање површинско,  подповршинско, подземно, течење воде кроз хидрографску  мрежу (методе мерења протицаја  хидрометрија). Објекти и радови на конзервацији   и рестаурацији  стајаћих и текућих вода, фито-техничке мере за заштиту корита, обала водотока и шкољки стајаћих вода (попречни, подужни објекти и обалска заштитна вегетација), хидролошко-хидраулички прорачуни, избор врста (зељастих, жбунастих и дрвенастих). Коришћење вода : дефинисање акумулационих простора за микроакумулације, базене и локве-прорачун сумарних криви. Коришћење хидроенергије воденица и воденичних места; узгој  слатководних риба-пастрмски  и шарански рибњаци; каптажа и уређење извора.