+

Квантитативна генетика

Шифра предмета: МШ1105/а
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање са квантитативним својствима полазног материјала као основе за конзервацију и усмерено коришћење шумаских генетичких ресурса и оплемењивање биљака.  

Поседовање неопходног знања везаних за генетичке специфичности квантитативних особина и методе које се користе у њиховом проучавању, као основе за процену варијабилности и конзервацију шумских генетичких ресурса.  

Теоријска настава: 1. Дефинисање квантитативних особина; 2. Генетичка основа наслеђивања квантитативних особина; 3. Интеракција генотип спољашња средина – узроци појаве интеракције, типови интеракције, стабилност и адаптабилност генотипа; 4. Принципи популационе генетике – фреквенција гена и генотипва у популацији, промене фреквенције гена под утицајем миграција, мутација и селекције, мала популација, адаптивна вредност, селекциони индекси; 5. Методе изучавања променљивости квантитативних особина (методе класичне и молекуларне генетике); 6. Презентација и тумачење добијених резултата.

 

Практична настава: 1.Увод – Упознавање са начином израде елабората; 2. Дефинисање обележја која су предмет истраживања; 3. Проучавање варијабилности одабраних квантитативних особина; 4. Статистичка обрада прикупњених података; 5. Презентација и тумачење добијених резултата;  6. Одбрана студентског елабората.