+

Предузетништво у шумарству

Шифра предмета: МШ71105/б
Студијски програм: Шумарство - Економика и организација шумарства
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Положен испит Организација и менаџмент предузећа у шумарству

Да се студентима пруже потребна организациона, предузетничка и друга стручна знања из области предузетништва у шумарству. Студентима ће се омогућити стицање знања о предузетништву и малим и средњим предузећима (МСП) у шумарству, програмима, мерама и активностима које се односе на формирање и менаџмент МСП, начинима организовања МСП и кластера, мерама подршке развоју МСП, као и о стратешким, законодавним и институционалним оквирима, који утичу на пословање МСП у шумарству.  

Стечена знања ће омогућити студентима успешно решавање проблема оснивања МСП и вођења малог бизниса у шумарству. Студенти ће бити оспособљени за препознавање квалитетних предузетничких идеја, као и за успешно пословање МСП и кластера. Студентима ће бити презентовани примери лидерских предузећа из ЕУ и земљама у  окружењу, који ће им омогућити лакшу примену стечених знања у будућем практичном раду.  

Теоријска настава: Предузетничко пословање у шумарству (интересне групе, визија предузећа, пословни циљеви предузећа, формулисање циљева); Мала и средња предузећа (историјски аспект, место и улога у европској и домаћој привреди, облици организације, појам, значај и карактеристике МСП у шумарству); Стратешки, законодавни и институционални оквири МСП; Оснивање МСП (започињање сопственог бизниса у шумарству); Менаџмент МСП (планирање, организовање, управљање, руковођење и контролинг); Организовање МСП (пословна удружења  и кластери); Облици подршке развоју МСП.

Практична настава: Анализа окружења (глобално окружење предузећа, структурна анализа сектора); Анализа предузећа (стратешка пословна поља и стратешке позиције успеха, суштинске компетенције, анализа ланца стварања вредности, анализа новостворене вредности, GAP анализа); Анализа случајева из праксе (примери најбоље праксе из земље и иностранства) и бенчмаркинг; Процена стратешких опција (портфолио анализе, SWОТ анализа, анализа ризика).