+

Драган Нонић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 858
Е-маил: dragan.nonic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 83
Консултације: заказивање путем и-мејла

Др Драган Нонић је рођен у Ћуприји, 8.12.1963. године, где је завршио основну школу и гимназију (смер за физику). Студије на Универзитету у Београду-Шумарском факултету завршио је 1987. године. Магистарски рад је одбранио 1994. године, а докторску дисертацију под називом „Организација шумарства у процесу транзиције: однос државне управе шума и приватних шумовласника“, 2004. године на Универзитету у Београду-Шумарском факултету.

За асистента-приправника на предмету Организација и пословање у шумарству, на Универзитету у Београду-Шумарском факултету, изабран је 1990. год. а за асистента 1995. године. У звање доцента изабран је 2005. године, ванредног професора 2010. године и у звање редовног професора 2015. године.

Био је ангажован као гостујући предавач на Универзитету у Бања Луци-Шумарском факултету, као и на међународним FOPER I & II мастер студијама из области Шумарске политике и економике на Шумарским факултетима Универзитета у Сарајеву (на модулу: Forest policy analysis & evaluation) и Београду (модули: Forest Enterprise Management, Small-scale forestry & joint forest management и Forest Products Value Chains & Cluster Management), а ангажован је и на докторским студијама на Универзитету у Сарајеву-Шумарском факултету.

У току основних студија био је стипендиста Београдског универзитета, а у току последипломских стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије. У току школске 1995/96. године боравио је као стипендиста DAAD фондације на Institut für Forstwirtschaftslehre Техничког универзитета у Минхену, Немачка, а у периоду 1998‒2000. године као стипендиста Alexander von Humboldt фондације на Institut für Forstökonomie и Institut für Forstpolitik Универзитета у Фрајбургу, Немачка.

У оквиру научних и стручних усавршавања боравио је у току 2001. године на Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft Универзитета у Фрајбургу, Немачка; 2004. године на Professur Forstpolitik und Forstökonomie ETH универзитета у Цириху, Швајцарска; 2005. године на Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy на BOKU Универзитету у Бечу, Аустрија, и 2006. године на Institute for Forest Policy and Nature Conservation Универзитета у Гетингену, Немачка.

Био је ментор код 5 одбрањених докторских дисертација, 3 мастер рада и ко-ментор у 6  међународних мастер радова на Универзитету у Београду-Шумарском факултету. Такође, био је члан комисије за одбрану 2 докторске дисертације (на Универзитету у Београду- Шумарском факултету), 2 магистарска (на Универзитету у Скопљу-Шумарском факултету и Универзитету у Сарајеву-Шумарском факултету) и 15 мастер радова (2 на Универзитету у Сарајеву-Шумарском факултету и 13 на Универзитету у Београду-Шумарском факултету, од чега 8 на међународним мастер студијама из области Шумарске политике и економике).

До сада је објавио преко 200 научних и стручних радова, од чега 20 у часописима са SCI листе. Коаутор је у више монографија и студија међународног и националног значаја, као и уредник у међународној Springer енциклопедији „Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals“, за издање „Climate Action” (2020. год).

Радови су му цитирани у 1076 публикација (извор: Google Scholar, 12.07.2023. год). Учествовао је на већем броју међународних и домаћих научних конференција и симпозијума.

Др Драган Нонић је, до сада, објавио уџбеник и практикум:

 • Нонић Д. (2010): Организација и пословање у шумарству, практикум, електронски извор, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (111);
 • Нонић Д. (2015): Организација и пословање у шумарству, уџбеник, електронски извор, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд (380).

Поред тога, за потребе наставе на основним и последипломским студијама (предмета везаних за предузетништво у шумарству и менаџмент предузећа у шумарству), др Драган Нонић је обезбедио превођење и публиковање два савремена европска уџбеника:

 • Oesten G., Roeder A. (2001): Menadžment šumskih gazdinstava u srednjoj Evropi, elektronski izvor, Institut für Forstökonomie der Universität Freiburg, https://www.ife.uni-freiburg.de/dateien/pdf-dateien/menadzment-sumskih-gazdinstava-u-srednjoj-evropi.pdf (364);
 • Schmithüsen F., Kaiser B., Schmidhauser A., Mellinghoff S., Kammerhofer A. W. (2006): Preduzetništvo u šumarstvu i drvnoj industriji ‒ osnove menadžmenta i poslovanja, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd (529).

Др Драган Нонић је у оба уџбеника био стручни редактор и коаутор стручног превода.

У погледу истраживачких активности, др Драган Нонић је учествовао на око 25 међународних пројеката, као национални координатор (EU-Tempus; DAAD-Fornet), консултант (FAO-TCP & FAO-GCP; World Bank-CEPF), међународни експерт (EU-Phare; World Bank-Indufor), виши истраживач (EFI-Prifort; EFI-GOVOR; ЕFI-NWFPs; ANKLIWA), истраживач/учесник (COST-FACESMAP; COST-CAPABAL; Fem4Forest-Interreg; IUSDRP; Circle U) или предавач (EFI-FOPER I & II) и на око 10 националних пројеката (од чега је на 2 био руководилац, на 4 координатор пројекта и на 4 истраживач).

Др Драган Нонић је изузетно активан у развијању међународне и регионалне сарадње. Био је организатор три међународне конференције у Србији:

 • Privatisation in Forestry, на Шумарском факултету у Београду, 2002. године (у сарадњи са Alexander von Humboldt Фондацијом и Универзитетом из Фрајбурга, Немачка)
 • Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, на Златибору, 2005. године (у сарадњи са IUFRO организацијом и ETH Универзитетом из Цириха, Швајцарска).
 • Sustainable Development and Climate Change: Connecting Research, Education, Policy and Practice, у Ректорату Универзитета у Београду, 2018. године (у сарадњи са Alexander von Humboldt Фондацијом из Немачке, Хубмолтовим клубом Србије и Универзитетом у Београду).

Био је члан IUFRO међународних истраживачких група 3.08.00 (Small-scale forestry), 9.06.00 (Forest law & environmental legislation) и 9.05.03 (Cross-sectoral policy impacts on forests and environment). Поред тога, члан је Већа научних области биотехничких наука и Одбора за одрживи развој Универзитета у Београду.

У периоду 2014-2021. године, био је шеф Катедре биоекономије, политике и организације управљања у шумарству и заштити природе (претходно, Катедра економике и организације шумарства), а дуги низ година је и члан Наставно-научног већа Универзитета у Београду ‒ Шумарског факултета. Од школске 2021-2022. године, руководилац је докторских студија на студијском програму Шумарство и члан редакције Гласника Шумарског факултета.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима.

Област истраживања

 • Организација и пословање у шумарству
  • Организација шумарства и заштите природе
  • Оквири и мере подршке у шумарству и заштити природе
  • Организовање власника приватних шума
  • Организација пословних процеса у шумарству
 • Менаџмент у шумарству
 • Предузетништво и иновације у шумарству
 • Менаџмент природних ресурса
 • Одрживо управљање у шумарству и заштити природе
 • Управљање заштићеним подручјима
 • Управљање климатским променама

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 • Schmithüsen F., Herbst P., Nonić D., Jović D., Stanišić M. (2006): Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Forstwissenschaftliche Beiträge Forstpolitik und Forstökonomie, Nr. 35; ETH, Zürich. (340) http://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90600/publications/
 • Glück P., Avdibegović M., Čabaravdić A., Nonić D., Petrović N., Posavec S., Stojanovska M. (2011): Private forest owners in the Western Balkans – Ready for the Formation of Interest Association. European Forest Institute Research Report 25. EFI, Joensuu (230) http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_rr_25_2011.pdf
 • Mendes A., Štefanek B., Feliciano D., Mizaraite D., Nonić D., Kitchoukov E., Nybakk E., Duduman G., Weiss G.., Nichiforel L., Stoyanova M., Mäkinen P., Alves R., Milijić V., Sarvašová Z. (2011). Institutional innovation in European private forestry: the emergence of forest owners’ organizations. In: Weiss, G., Pettenella, D., Ollongvist, P., Slee, B. (Eds.) Innovation in forestry: territorial and value chain approaches. CAB International (68-86) http://www.cabi.org/bookshop/book/9781845936891
 • Nonić D., Petrović N., Medarević M., Glavonjić, P., Nedeljković J., Stevanov M., Orlović S., Rakonjac Lj., Djordjević I., Poduška Z, Nevenić R. (2015): Forest Land Ownership Change in Serbia. COST Action FP1201 – FACESMAP Country Report, European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office, Vienna. (64) http://facesmap.boku.ac.at/index.php/library2/cat_view/94-country-reports?start=20
 • Nonić M., Nedeljković J., Nonić D., Milovanović J., Šijačić-Nikolić M. (2019): Regulatory framework for conservation and sustainable utilization of forest genetic resources in Serbia.Chapter in: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (eds.): Forests of Southeast Europe under a Changing Climate Conservation of Genetic Resources. Springer International Publishing (87-104) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95267-3_7
 • Nonić D., Nedeljković J., Nonić M. (2019): Institutional framework for conservation of forest genetic resources in Serbia.Chapter in: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (eds.): Forests of Southeast Europe under a Changing Climate Conservation of Genetic Resources. Springer International Publishing (105-124) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95267-3_8
 • Amici A., Beljan K., Coletta A., Corradini G., Danila I.C., Da Re R., Ludvig A., Marčeta D., Nedeljković J., Nichiforel L., Nonić D., Pettenella D., Posavec S., Riedl M., Šišak L., Stojanovska M., Vidale E., Weiss G., Živojinović I. (2020): Economics, marketing and policies of NWFP, Vacik H., Hale M., Spiecker H., Pettenella D., Tomé M. (Eds.), „Non-Wood Forest Products in Europe. Ecology and Management of mushrooms, tree products, understory plants and animal products“, BoD, Norderstedt. (125-209)
 • Nonić D.[Ed.] (2020): Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, Springer, Cham. (section editor) URL: https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-319-71063-1 https://meteor.springer.com/project/dashboard.jsf?id=703&tab=About&mode=ReadPage&entity=503

Међународни часописи (M20)

 • Glück P., Avdibegović M., Čabaravdić A., Nonić D., Petrović N., Posavec S., Stojanovska M. (2010): The preconditions for the formation of private forest owners’ interest associations in the Western Balkan Region. Forest Policy and Economics Volume 12, Issue 4, Elsevier, Amsterdam (250-263) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138993411000016X
 • Nonić D., Bliss J., Milijić V., Petrović N., Avdibegović M., Mataruga M. (2011). Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia. Small-scale forestry Vol. 10, Number 4, Springer (435-455) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11842-011-9160-4
 • Pezdevšek Malovrh Š., Nonić D., Glavonjić P., Nedeljković J., Avdibegović M., Krč J. (2015): Private Forest Owner Typologies in Slovenia and Serbia: Targeting Private Forest Owner Groups for Policy Implementation, Small-scale Forestry 14 (4), Springer (423-440) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11842-015-9296-8
 • Pezdevšek Malovrh Š., Kumer P., Glavonjić P., Nonić D., Nedeljković J., Kisin B., Avdibegović M. (2017): Different Organizational Models of Private Forest Owners as a Possibility to Increase Wood Mobilization in Slovenia and Serbia, Croatian Journal of Forest Engineering 38(1), Forestry Faculty of Zagreb University, Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers, „Croatian forests“ Ltd., Zagreb. (127-140) http://www.crojfe.com/archive/volume-38-no.1/different-organizational-models-of-private-forest-owners-as-a-possibility-to-increase-wood-mobilization-in-slovenia-and-serbia/
 • Živojinović I., Nedeljković J., Stojanovski V., Japelj A., Nonić D., Weiss G., Ludvig A. (2017): Non-timber forest products in transition economies: Innovation cases in selected SEE countries,Forest Policy and Economics 81, Elsevier B.V., Amsterdam. (18-29) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116302088
 • Nichiforel L., Keary K., Deuffic P., Weiss G., Jellesmark Thorsen B., Winkel G., Avdibegović M., Dobšinská Z., Feliciano D., Gatto P., Gorriz Mifsud E., Hoogstra-Klein M., Hrib M., Hujala T., Jager L., Jarský V., Jodłowski K., Lawrence A., Lukmine D., Pezdevšek Malovrh Š., Nedeljković J., Nonić D., Krajter S., Pukall K., Rondeux J., Samara T., Sarvašová Z., Scriban R.E., Šilingienė R., Sinko M., Stojanovska M., Stojanovski V., Stoyanov N., Teder M., Vennesland B., Vilkriste L., Wilhelmsson E., Wilkes-Allemann J., Bouriaud L. (2018): How private are Europe’s private forests? A comparative property rights analysis,Land Use Policy 76, Elsevier B.V., Amsterdam. (535-552) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717305999
 • Kajanus M., Leban V., Glavonjić P., Krc J., Nedeljkovic J., Nonic D., Nybakk E., Posavec S., Riedl M., Teder M., Wilhelmsson E., Zālīte Z., Eskelinen T. (2019): What can we learn from business models in the European forest sector: Exploring business models design propositions,Forest policy and economics 99, Elsevier B.V., Amsterdam. (145-156) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934117301697?via%3Dihub
 • Nichiforel L., Deuffic P., Thorsen B.J., Weiss G., Hujala T., Keary K., Lawrence A., Avdibegovic M., Dobsinska Z., Feliciano D., Gorriz-Mifsud E., Hoogstra M., Hrib M., Jarský V., Jodlowski K., Lukmine D., Pezdevsek Malovrh S., Nedeljkovic J., Nonić D.,Krajter Ostoić S., Pukall K., Rondeux J., Samara T., Sarvasova Z., Scriban R.E., Silingiene R., Sinko M., Stojanovska M., Stojanovski V., Nickolov Stoyanov T., Teder M., Vennesland B., Wilhelmsson E., Wilkes-Allemann J., Zivojinovic I., Bouriaud L. (2020): Two decades of forest-related legislation changes in European countries analysed from a property rights perspective, Forest Policy and Economics 115, Elsevier B.V., Amsterdam.  (article 102146) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138993411930526X
 • Poduška Z., Nedeljkovic J., Nonic D.,Ratknić T., Ratknić M., Živojinović I. (2020): Intrapreneurial climate as a momentum for fostering employee innovativeness in state forest enterprises, Forest Policy and Economics 119, Elsevier B.V., Amsterdam. (article 102281) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934119304654
 • Stanišić M., Lovrić M., Nedeljković J., Nonić D., Pezdevšek Malovrh Š. (2021): Climate Change Governance in Forestry and Nature Conservation in Selected Forest Regions in Serbia: Stakeholders Classification and Collaboration, Forests 12(6), MDPI AG, Basel (709) https://www.mdpi.com/1999-4907/12/6/709

Националне монографије (M40)

 • Шашић М., Нонић Д. (1992): Организација шумарства. Монографија „Шумарство и прерада дрвета у Србији кроз векове“, УШИТС, Београд. (140-158)
 • Ранковић Н., Нонић Д., Недељковић Ј., Маринковић М., Главоњић П. (2012): Мала и средња предузећа у Тимочком шумском подручју – систем мера подршке и модел организовања. Монографија, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (270)
 • Недељковић Ј., Нонић Д., Станишић М., Ранковић Н. (2020): Мере за управљање климатским променама у шумарству и заштити природе, У: Златић М. (уред.) „Социо економски аспекти климатских промена“, монографија, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд. (347-370) ISBN: 978-86-7299-290-8
 • Нонић Д., Недељковић Ј., Станишић М., Ранковић Н. (2020): Институционални оквири за управљање климатским променама у шумарству и заштити природе, У: Златић М. (уред.) „Социо економски аспекти климатских промена“, монографија, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд.  (313-346) ISBN: 978-86-7299-290-8
 • Нонић Д., Ранковић Н., Недељковић Ј., Станишић М. (2020): Регулаторни оквири за управљање климатским променама у шумарству и заштити природе, У: Златић М. (уред.) „Социо економски аспекти климатских промена“, монографија, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд. (283-312) ISBN: 978-86-7299-290-8
 • Ранковић Н., Нонић Д., Недељковић Ј., Станишић М. (2020): Утицај одабраних климатских елемената и њихових промена на обим коришћења неких недрвних шумских производа и услуга, У: Златић М. (уред.) „Социо економски аспекти климатских промена“, монографија, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд. (371-391) ISBN: 978-86-7299-290-8
 • Ранковић Н., Станишић М., Нонић Д., Недељковић Ј. (2020): Обим штета од природних непогода у шумама – трендови, узроци, прогноза кретања, рангирање и мапирање, У: Златић М. (уред.) „Социо економски аспекти климатских промена“, монографија, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд. (347-370) ISBN: 978-86-7299-290-8

Национални часописи (М50)

 • Нонић Д., Главоњић П. (2012): Организовање приватних шумовласника у циљу мобилизације дрвних ресурса: анализа модела удруживања у Аустрији, Баварској и Србији. Шумарство 3-4, УШИТС, Београд. (131-151)
 • Нонић Д.,Ранковић Н., Главоњић П., Недељковић Ј. (2013): Типологија власника приватних шума у Србији, Шумарство 3-4, УШИТС, Београд. (133-156)
 • Нонић Д.,Авдибеговић М., Недељковић Ј., Радосављевић А., Ранковић Н. (2014): Одрживо управљање у шумарству и заштити природе, Гласник Шумарског факултета, Специјално издање поводом научног скупа „Шуме Србије и одрживи развој“, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (113-140)
 • Нонић Д.,Станишић М., Недељковић Ј., Ранковић Н. (2017): Сарадња у ублажавању негативних ефеката климатских промена у шумарству и заштити природе на различитим нивоима управљања, Гласник Шумарског факултета 116, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (99-140)
 • Нонић Д., Недељковић Ј., Михајловић Д., Ранковић Н., Главоњић Б. (2018): Организација процеса набавке у ланцу снабдевања дрвном сировином: могућности унапређења на Јужноморавском шумском подручју, Гласник Шумарског факултета 117, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (97-118)
 • Недељковић Ј., Нонић Д.,Првуловић М., Ранковић Н. (2019): Могућности унапређења сарадње управљача и заинтересованих страна на подручју националних паркова Ђердап и Копаоник, Гласник Шумарског факултета 119, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (105-144)
 • Васић И., Ранковић Н., Недељковић Ј., Нонић Д. (2020): Управљање заштићеним подручјима у Јавном предузећу „Војводинашуме“: извори и области коришћења субвенција, Гласник Шумарског факултета 122, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (125-156)
 • Недељковић Ј., Подушка З., Крговић Д., Нонић Д. (2021): Сарадња и пословно повезивање малих и средњих предузећа у шумарству и дрвној индустрији на Јужнокучајском шумском подручју, Гласник Шумарског факултета 123, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (111-144)
 • Nedeljković J., Poduška Z., Krgović D., Nonić D. (2022): Critical success factors of small and medium enterprises in forestry and wood industry in the Južnokučajsko forest region. Agriculture and Forestry Vol. 68, Issue 1, Biotechnical Faculty of the University of Montenegro, Podgorica (71-93)
 • Нонић Д., Недељковић Ј., Радаковић Н., Шумарац П., Томић М. (2023): Модели управљања националним парковима у Србији и одабраним земљама региона: упоредна анализа и могућности унапређења, Гласник Шумарског факултета, специјално издање, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (45-58)

Уџбеници

Нонић Д. (2015): Организација и пословање у шумарству ‒ уџбеник, електронски извор, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд. (398)