+

Примењена екоклиматологија у гајењу шума

Шифра предмета: МШ41105/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: мастер (2), изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање студената са микроклиматским карактеристика шумских састојина и мезоклиматским карактеристикама шумских подручја, као и методама проучавањa мезоклиматских карактеристика шумских подручја и шумских састојина за потреба гајења шума.

Оспособљавање студената за примену основних метода за проучавање микроклиматских карактеристика шумских састојина у циљу дефинисања фактора значајних за развој шумског дрвећа и примену мера гајења шума.

Теоријска настава:  Значај и примена Екоклиматологије у Гајењу шума, дефинисање најважнијих климатских елемената значајних за функционисање шумских екосистема. Клима и водни ресурси. Одређивање запремине пале воде у шуми, запремине отекле воде, утицајa интерцепције на отицање воде и коефицијент отицања воде, максималне количине падавина, кишних и бескишних периода, вероватноће падавина, режима падавина, амплитуде годишњег колебања месечних висина падавина, густине падавина. Одређивање сума активних температура за развој биљака, за вегетациони период, за почетак и крај вегетационог периода. Одређивање дубине замрзавања земљишта, дубине нулте изотерме, средње дубине замрзавања. Oдређивање могућности појаве мраза, датума првог и последњег мраза, могућег трајања мразног периода. Одређивање климатских прилика одређеног подручја, биоклиматске класификације. Светлост у шуми, промене интензитета осветлења на слободном простору и у вегетацији, методе мерења режима светлости у шумским фитоценозама. Мезо и микроклиматски услови шумских станишта. Промене микроклиматских услова од орографских фактора и везаност шумских појасева са микроклимом. Микроклиматске прилике на ивици шуме,  на горњој граници шуме, ветрена граница. Промене микроклиме услед одређених узгојних мера неге. Утицај шуме и вегетације на климу околине. Шума као филтер-систем приземног слоја ваздуха..

Практична настава: На конкретним примерима студенти дефинишу услове средине шумског подручја преко наведених основних климатских чинилаца елемената значајних за функционисање шумских екосистема, климатско-географских карактеристика и климатских класификација, који су теоретски обрађени у  оквиру предавања.