+

Продукциони програми у функцији оптимизације газдовања шумама

Шифра предмета: МШ31105/в
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Презентују се сазнања о продукционим програмима за најважније врсте дрвећа и начини њихове апликације у циљу оптимизирања процеса газдовања шумама. Са продукционог аспекта разматра се однос и усклађивање  еколошке и производне функције шума.

Оспособљеност за израду и апликацију продукционих програма и усклађивање продукционе и осталих функција шума.

Теоријска настава: Основне поставке продукционих програма. Производни потенцијал станишта (методи утврђивања, степен његовог коришћења, веза са моделима раста, привредни и еколошки значај квантификовања производног потенцијала станишта), Густина састојина као елеменат за оцену тренутног и оптималног састојинског стања (начини квантификовања густине састојина, квантификовање преко елемената раста (броја стабала, запремине, темељнице), преко SDI – индекса густине састојина, према тзв. фактору конкуренције крошања, преко индекса густине према Кotar-у, преко релативног одстојања стабала..). Продукциони аспект дефинисања циља газдовања (утврђивање броја стабала на крају опходње – на основу таблица, преко SDI индекса, на основу оптималне величине крошње, на бази горње висине итд.; циљни пречник, дужина производног процеса (опходња). Стабла будућности, (број, време и начин избора стабала будућности, планирање оптималне величине простора за раст са аспекта производности и стабилности шумских састојина). Конкурентски односи (Hegy, Pretzsch, Johann, Martin, Ek, Bella). Најзначајнији продукциони програми у европском шумарству (продукциони програми Abetz-a, Spiecker-a, Johann-a, Schütz-a, Threna-a, Wickel-a, Kato-a и Mülder-a). Продукциони аспект превођења једнодобних чистих састојина у мешовите и разнодобне састојине. Екобиланс производње биомасе.

Практична настава: Обухвата рад на терену, израду продукционих програма и лабораторијски рад (анализа ефеката деловања појединих норми продукционих програма на прираст и виталност стабала и састојина).