+

Шумска вегетација Србије

Шифра предмета: МШ61105/а
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов:

задатак предмета Шумска вегетација Србије  је да студенте упозна са најважнијим шумским  фитоценозама Србије по географским регионима и да их оспособи за коришћење стеченог знања у пракси.

Стечена знања из предмета Шумска вегетација Србије имају вишеструки практични значај у Шумарству.

Теоријска настава

На предавањима биће дато хоризонтално и вертикално зонирање шумске вегетације Србије и преглед шумске вегетације по регионима у Србији: Војводини (Банату, Бачкој и Срему), Шумадији, Поморављу, централној Србији, северозападној, западној и југозападној Србији, североисточној, источној и југоисточној Србији, јужној Србији, Косову и Метохији. За сваки од наведених региона осим прегледа шумских фитоценоза приказаће се специфичности флоре и заштићени објекти природе.

На вежбама (лабораторијска настава) студенти проучавају флористички састав најзначајнијих фитоценоза и њихово распрострањење по регионима у Србији.

Практична настава:

Овај вид наставе се одржава као теренска настава у шумама Србије, где студенти уче да препознају и разликују различите шумске фитоценозе и прикупљају теренске податке о њима.