+

Маријана Новаковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 975
Е-маил: marijana.novakovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 148
Консултације: уторак 9.00 -11.00h часова

др Маријанa Новаковић је рођена 08.03.1978. године у Прибоју, а место сталног боравка је Београд. Основну школу и гимназију завршила је у Прибоју. Студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду уписала је школске 1997/98, а дипломирала 2003. године. Добитник је стипендије Краљевине Норвешке за најуспешније студенте 2001. године.

Школске 2003/2004. године била је ангажована у својству демонстратора на извођењу вежби из предмета Дендрологија. У радни однос примљена је 2004. године у звање асистента-приправника, за предмет Шумарска фитоценологија. Постдипломске студије из области Екологија шума уписала је школске 2003/2004. године, а магистарску тезу под насловом „Шумска вегетација Црног врха код Прибоја“ одбранила је 2009. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Исте године је изабрана у звање асистента за ужу научну област Екологија шума. Докторску дисертацију под називом „Флористичке карактеристике шума црног и белог бора на серпентиниту и перидотитима у западној и централној Србији“ одбранила је 2015. године на Шумарском факултету и тиме стекла научни степен доктора наука из области шумарства. У звање доцента изабрана је 2016. године, а у звање ванредног професора 2020. године.

У новембру 2006. године боравила је на стручном усавршавању на Биолошком институту Јована Хаџија у Љубљани. Члан је Међународног удружења за проучавање вегетације International Association for Vegetation Science (IAVS).

У досадашњем раду објавила је више од 50 библиографских јединица које се баве шумским биљним заједницама и њиховим флористичким карактеристикама, а коаутор је и публикације „In memoriam professor dr Branislav Jovanović“ (2011). Била је члан комисије за одбрану преко 100 дипломских и завршних радова, 8 мастер радова и једне докторске дисертације. Учествовала је или учествује у реализацији 8 научно-истраживачких пројеката.

У периоду 2015.-2018. године обављала је функцију секретара Одсека за шумарство на Шумарском факултету. Први je аутор монографије националног значаја “Флористичке и едафске карактеристике шума црног и белог бора на серпентиниту и перидотитима у западној Србији” (2020).

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Област истраживања

Екологија шума, вегетација, екологија биљака, биодиверзитет биљака

Одабрани научни радови

  1. Stajić, S., Cvjetićanin, R., Čokeša, V., Miletić, Z., Novaković-Vuković, M., Eremija, S., Rakonjac, Lj. (2021): Plant species richness and diversity in natural beech and oak dominated forests of Kosmaj protected area (Serbia). Applied Ecology and Environmental Research 19(4): 2617-2628. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1904_26172628

  2. Novaković-Vuković, M., Milošević, R. (2021): Floristic composition comparison between Austrian pine forests of Zlatibor and Kopaonik (Serbia). Proceedings of the XII International Scientific  Agriculture Symposium, “Agrosym 2021”, Jahorina, October 07-10, 2021. ISBN 978-99976-787-9-9, COBISS.RS-ID 134751233 (1379-1386)

  3. Novaković-Vuković, M., Eremija, S., Lučić, A., Kadrović, S., Kapović Solomun, M., Blagojević, V., Košanin, O. (2019): Floristic composition of black pine forests on serpentinite in the territory of Serbia and Bosnia and Herzegovina (B&H). Applied Ecology and Environmental Research 17(2)|: 4999-5010. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1702_49995010

  4. Milošević Rajko, Čurović Milić, Novaković-Vuković Marijana (2019): Analysis of the floristic composition of mountain beech forests in the territory of Serbia and Montenegro. Fresenius Environmental Bulletin 28 (8):  5727-5733

  5. Milošević Rajko, Novaković-Vuković Marijana (2019): Floristic characteristics of Greek maple (Acer heldreichii Orph.) in the area of Great Jastrebac (Serbia). Fresenius Environmental Bulletin 28 (8):  5719-5726

  6. Vićentijević Mila, Knežević Milan, Košanin Olivera, Novaković-Vuković Marijana, Belanović-Simić Snežana (2017): Floristic and edaphic characteristics of beech and fir forests on Mt. Maljen. Fresenius Environmental Bulletin. Vol.26, No. 6, 3788-3794

  7. Milošević Rajko, Novaković-Vuković Marijana (2017): Effect of artificially established broadleaf stands on traffic noise attenuation. Fresenius Environmental Bulletin. Vol.26, No. 2a. 1397-1402

  8. Milošević Rajko, Novaković-Vuković Marijana (2017): The coenoecological adaptability and vitality of artificially-established stands in the forest of Hungarian oak and turkey oak in Lipovica near Belgrade, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin. Vol.26, No. 2a. 1403-1409

  9. Novaković-Vuković Marijana, Milošević Rajko (2016): Floristic characteristics of beech and fir forests on granodiorite and serpentinite in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin. Vol.25, No. 12a. 5870-5876

  10. Eremija, S., Cvjetićanin, R., Novaković-Vuković, M., Rakonjac, Lj., Lučić, A., Stajić, S., Miletić, Z. (2015): Study of the floristic composition of fir-spruce-beech forests in Serbia and Bosnia-Herzegovina, Archives of Biological sciences, volume 67, (4), Belgrade, str. 1269-1276 DOI:10.2298/ABS150327103E