+

Заштита шума од пожара

Шифра предмета: МШ51105/в
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: I семестар - изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Да шумарске инжењере упозна са шумским пожарима као и са мерама противпожарне заштите

Оспособљеност студената да процене ситуацију на терену приликом шумских пожара и предузму одговарајуће мере противпожарне заштите у циљу очувања шумских екосистема.

Теоријска настава: Заштита шума од пожара представља један од најзначајнијих задатака модерног шумарства. Као синтетска научна дисциплина повезана је са другим шумарским наукама. У оквиру Заштите шума од пожара проучавају се штете од пожара, узрочници, врсте пожара, услови за настанак и ширење пожара, мере за детекцију пожара, превентивне мере, технике гашења, као и мере које се предузимају након пожара. Штете од пожара раде се на глобалном и на локалном нивоу. Поред штета у шумарству проучавају се и други негативни ефекти (људске жртве, здравствени проблеми становништва, уништени објекти, инфраструктура). Штете у шумарству раде се према врстама пожара, при чему су најзначајнији пожари који захватају круне шумског дрвећа. У оквиру узрочника проучава се антропогени утицај, као и дејство сила природе. Врсте пожара су подземни, приземни (ниски), средњи и високи. Од услова за настанак и ширење пожара у највећој мери се раде врста дрвећа и временске прилике. Превентивне противпожарне мере обухватају правилну изградњу шуме, успостављање шумског реда, противпожарне просеке, биолошке противпожарне појасеве, пропагандне мере, као и прогнозу опасности од пожара. Гашење пожара се ради према врстама пожара. Највише пажње посвећује се гашењу високих пожара где се примењују просеке, контра-пожари, авиони и хеликоптери.

Практична настава: Израда плана заштите од пожара. Картирање горивог материјала и израда противпожарне карте. Практично упознавање са техникама гашења пожара. Алат и опрема за гашење пожара.