+

Инвентура шума

Шифра предмета: МШ3103
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 7
Услов: Нема

Стицање теоријских и практичних знања вeзаних за различите технике и методе прикупљања (премера), обраде, вредновања (анализе) и презентације информација о шумским састојинама и већим шумским комплексима, као и указивање на значај ширине спектра и поузданости информација о шумском фонду с аспекта њихове даље употребе у шумарству и у другим областима

Знања неопходна за обављање уско стручних и специфичних послова у шумарској пракси везаних за област инвентуре шума, формирање и експлоатације база података о шумском фонду, као и за наставак школовања на докторским студијама

Теоријска настава Увод; Састојинска (уређајна) инвентура шума; Национална и регионална инвентура шума; Примена даљинске детекције у инвентури шума; Одређивање запремине, квалитета и сортиментне структуре састојине; Одређивање старости и прираста састојине; Примена информационих система у инвентури шума; Обим информација, Кодни приручник

Практична настава

Информације за дефинисање обима и избор метода премера у инвентурним јединицмама; Пројектовање премера; Прикупљање таксационих података по основним методима сасатојинске (уређајне) инвентуре шума; Обрада прикупљених података програмским пакетом Основа; Одређивање запремине, сортиментне структуре, квалитета, старости и прираста састојине; Експлоатација формиране базе података, анализа, презентација