+

Методе и технике истраживања у планирању газдовања шумама

Шифра предмета: МШ3101
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 3
Услов: Нема

Стицање знања вeзаних за различите методе и технике научно-истраживачког рада у шумарству, што се првенствено односи на:

  • основне поставке научно-истраживачког рада
  • планирање и извођење екперимената
  • обрада, презентација и сксплоатација резултата истраживања

Знања неопходна за обављање уско стучних и специфичних истраживачких радова у области шумарства-ужој наућној области Планирање газдовања шумама

Теоријска настава

Значај научно-истраживачког рада; Избор и актуелност теме за истраживање; Методологија  истраживања; Проучавање литературе; Стварање радне хипотезе; Планирање истраживања -експеримената; Метод узорака; Основне карактеристике неких планова узорака; Експериментални планови; Факторијални огледи; Извођење истраживања-експеримента; Дескриптивна статистика; Регресија и корелација; Анализа варијансе, анализа коваринасе, статистички тестови; Непараметријска статистика;  Обрада података и приказ резултата истраживања; Експлоатација резултата истраживања; Врсте и композиција научних радова

Практична настава:

 Упознавање и рад се неким од статистичких програмских пакета