+

Методологија истраживања у семанарству, расадничарству и пошумљавању

Шифра предмета:
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

Мирјана T. Шијачић-Николић, Владан K. Иветић

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Стицање теоријских и практичних знања вeзаних за методе и технике истраживачког рада у области биљне производње и конзервације шумских генетичких ресурса, кроз стицање знања о основним поставкама научноистраживачког рада, планирању и спровођењу огледа, и обради и приказивању резултата истраживања.

Знања неопходна за обављање уско стучних и специфичних истраживачких радова у области биљне производње и конзервације шумских генетичких ресурса.

Теоријска настава: Значај научноистраживачког рада. Избор теме за истраживачки рад. Методологија истраживања. Проучавање литературе. Дефинисање радне хипотезе. Планирање истраживања – експеримената. Метод узорака. Основне карактеристике неких планова узорака. Експериментални планови. Факторијални огледи. Регресија и корелација. Непараметријска статистика. Извођење истраживања – експеримента. Обрада и приказивање података. Обрада резултата истраживања.
Практична настава: