+

Основи моделовања раста шума

Шифра предмета: МШ3104
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

оспособљавање за решавање практичних задатака и креирање оптималних решења у области раста и производности шума, биоиндикације деловања егзогених и ендогених фактора на виталност и раст шума, анализе диверзитета структуре и елемената раста састојина у циљу оптимизације продукционог процеса. Стечена знања треба да оспособе студенте за носиоце иновација и технолошких унапређења у процесу производње дендромасе и oбезбеђења стабилности шумских екосистема

Оспособљеност за квантитативну и квалитативну анализу прираста стабала и састојина и креирање оптималних решења у циљу повећања нивоа продукције и виталности стабала и шумских састојина

Теоријска настава: Модели раста-поставка и особине, Основни принципи моделовања, Организовање базе података за израду модела, Формулисање и провера хипотеза, Опис модела, Коришћење модела у истраживању и пракси, Могућности и ограничења различитих типова модела раста, Законитости раста и њихова биометријска формулација. Припрема и организација почетних елемената за комплексну симулацију раста. Модели: раст-клима, раст–станиште, модели конкуренције, модели раст-старост, екофизиолошки модели раста, модели крошања, модели дебљинског раста и прираста, модели висинског раста и прираста, модели раста темељнице и запремине стабла и састојине, модели густине састојина, модел морталитета стабала, модели структуре и структурног диверзитета, модели раста и коришћења, квантифицирање мешовитости и диференцирања. Регулисање раста шума: циљ регулисања раста шума, формирање одлука у процесу регулисања раста шума. Оптимизација производње дендромасе

Практична настава: Обухвата рад на терену и лабораторијску обраду података. Лабораторијски рад обухвата квалитативну и квантитативну анализу прираста стабала и састојина и ефеката деловања егзогених и ендогених фактора на прираст и виталност, израду модела и њихову апликацију у програмима регулисања раста шума и оптимизације газдовања