+

Студијски и истраживачки рад

Шифра предмета: МПА1201
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

Сви наставници одговарајућих модула мастер студија

Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 10
Услов: Нема

Студијски и истраживачки рад претходи изради мастер рада, тако да у вези с тим,  има неколико циљева:

 • Оспособљавање студената за проналажење, прикупљање, обраду и коришћење података који су му неопходни за истраживачки рад, а посебно за израду мастер рада.
 • Прикупљање података од значаја за тему мастер рада на мастер студијама.
 • Да помогне студенту у прецизирању теме мастер рада.
 • Стечене вештине у прикупљању, одабиру и обради података потребних за истраживање;
 • Прикупљени подаци који ће студенту користити за израду мастер рада (као што су: списак литературних извора, цитати аутора, карте, фотографије, илустрације, табеларни подаци и др. релевантни извори информација).

Предметни наставници упознају студенте са начином прикупљања података за истраживачки рад, као и са релевантним изворима података за конкретне теме рада које студент оквирно изабере за своје поље истраживања којим жели да се бави. Сваки студент обавља консултације са наставником који је предметно најближи жељеној теми истраживања, односно мастер рада.

Студент самостално ради на прикупљању података релевантних за жељену тему истраживања. То подразумева:

 • рад у библиотеци на прегледу и обради литературе,
 • рад у рачунарској лабораторији на прикупљању података са интернета,
 • рад у лабораторији на изради пробних експеримената,
 • самосталан рад у студију на разради концепције плана или пројекта,
 • теренски рад на прикупљању података,
 • самосталан рад на обради и систематизацији прикупљених података,
 • консултације са наставницима,
 • остали начини студијског и истраживачког рада

Студент израђује елаборат који садржи базу података о прикупљеним информацијама (списак литературе, копије података, теренске белешке, фотографије и др.). Наставник прегледа и оцењује елаборат.