+

Економика производње дрвних биогорива

Шифра предмета: ТМПМ8Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљавање студената за праћење економских ефеката производње дрвних биогорива.

Располагање знањима за израчунавање цене коштања појединих типова дрвних биогорива у различитим процесима њихове производње у функцији вођења продајне политике.

Теоријска настава: 

Обим и структура инвестиционих улагања у постројења за производњу појединих типова дрвних биогорива. Анализа осетљивости и ризика инвестирања. Кост-бенефит анализа инвестиционих улагања у производњу дрвних биогорива (индекс профитабилности). Израчунавање интерне стопе приноса и комерцијалне исплативости производње дрвних биогорива. Израчунавање и праћење трошкова улазних компоненти за производњу појединих типова дрвних биогорива (дрва сечка, дрвни пелети, дрвни брикети, дрвени угаљ). Примена појединих метода калкулације трошкова за израчунавање цене коштања појединих типова дрвних биогорива. Израчунавање транспортних и других трошкова у ланцу снабдевања дрвном сировином за производњу појединих типова дрвних биогорива у дрвној индустрији. Израчунавање транспортних и других трошкова у ланцу продаје дрвних биогорива. Формирање продајне цене. Економски модел за генерисање карбон кредита.

Практична настава: 

Прикупљање података,анализа трошкова производње и формирање продајне цене са кост-бенфит анализом производње изабраног дрвног биогорива. На основу података и анализе израђује се семинарски рад.