+

Квалитет сировине и пиланских производа

Шифра предмета: ТМПМ1Б1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање са стандардима за класификацију сировине и пиланских сортимената. Искоришћење сировине. Упознавање са различитим техникама и технологијама за пиланску прераду четинара и тврдих и меких лишћара. Теоријски и практични рад на класификацији сировине и готових пиланских производа.

Стицање знања и оспособљавање за класификацију сировине и пиланских производа, као и овладавање техникама пиланске прераде у циљу што бољег вредносног искоришћења расположиве сировине.

Теоријска настава: 

Утицајни фактори на квалитет дрвета: генетски, узгојни, експлоатациони. Сировинска основа и квалитет сировине за пиланску прераду дрвета. Стандарди за трупце и резану грађу четинара и лишћара. Стовариште трупаца: пријем сировине, мерењe и класирање. Пиљењe дрвета: основе примарног пиљеља за четинаре и за лишћаре стандардних и ванстандардних димензија. Врсте производа пиланске прераде. Квантитативни, квалитативни и економски показатељи успешности рада на пиланама.

Практична настава: 

Вежбе – Упознавање са важећим стандардима за класификацију сировине и пиланских сортимената. Упознавање са различитим техникама и технологијама за пиланску прераду четинара и тврдих и меких лишћара. Класификација сировине и готових пиланских производа. Теренска настава – Обилазак постројења за пиланску прераду дрвета и практичан рад на сортирању и класирању обловине, резане грађе и других пиланских сортимената. Упознавање са различитим могућностима прераде наших најважнијих лишћарских и четинарских врста. Израда семинарског рада.