+

Машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом

Шифра предмета: ТМПМ4Б1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање студената са могућностима рада и примене CNC машина у преради дрвета. Студенти ће стећи знања из програмирања CNC машина и могуђности примене за одређене операције.

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих стручњака за решавање проблема везаних за познавање експлоатационих могућности и начина рада машина са компјутерском нумеричком контролом и резног алата.

Теоријска настава: 

Историјат развоја CNC управљања. Предности CNC управљања. Конструкција машина са CNC управљањем. Типови контролних циклуса код CNC машина: отворени циклус и затворени циклус. Позиционирање код машина са CNC управљањем: директан и индиректан начин. Прецизност машина са CNC управљањем. Стандардни програмски језици. Обрадни центри: основне карактеристике обрадних центара који се користе у преради дрвета, алати, основне операције, делови машине. Специјализовани програми произвођача машина. Безбедност на раду.

Практична настава: 

Стручна пракса се одржава у предузећима из области прераде древта у којима студенти снимају постојеће системе са компјутерском нумеричком контролом и израђије семинарски рад а у складу са интересовањем студента. Писање програма. Тестирање и тражење грешака. Унос програма у машину. Провера програма на машини. Демонстрација рада на машини.