+

Методе градње дрветом

Шифра предмета: ТМПМ10Б1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

др Татјана Кочетов Мишулић/др Бошко Стевановић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање са потенцијалима примене и методама градње дрветом и производа на бази дрвета у градитељству

Стицање неопходних знања за правилну примену дрвета у грађевинско-архитектонским објектима

Теоријска настава: 

Историјат грађења дрветом, Еколошко-одрживи и социјални аспекти градње дрветом. Дрвена грађа за употребу у грађевинско-архитектонским објектима. Поље примене дрвета у архитектонско-грађевинским објектима. Методе грађења: градња на лицу места, префабрикација елемената, методе и технике монтаже објеката од дрвета.