+

Модификација дрвета хемијским методама

Шифра предмета: ТМПМ3Б1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Упознавање студената са технолошким поступцима хемијске модификације дрвета и упознавање дејства одређених хемијских третмана на својства дрвета и дрвно-полимерних композита.

Студенти стичу сазнања о примени хемијских метода модификације дрвета и дрвно-полимерних компзита у циљу побољшања циљаних својстава дрвета.

Теоријска настава: 

Упознавање са непожељним својствима дрвета (димензионална нестабилност, подложност труљењу, фото-деградација и др.), као предусловом за примену техника модификације дрвета. Врсте модификације дрвета. Осврт на познавање структуре и хемијског састава ћелијског зида, микропорозности ћелијског зида као битних елемената за примену поступака модификације дрвета; однос дрво-вода. Хемијска модификација дрвета; врсте и технолошки поступци хемијске модификације: ацетиловање и други поступци; својства хемијски модификованог дрвета. Површинска модификација дрвета; хемијска модификација у циљу постизања веће хидрофобности и/или побољшања адхезивне везе; ензиматска модификација; модификација плазмом. Модификација лумена; „In situ“ полимеризација мономера у луменима; методе полимеризације (слободни радикали, хемијска иницијација, врсте катализатора, иницијација зрачењем); агенси умрежавања. Импрегнацја полимерима; средства импрегнације и технолошки поступци (компресионо дрво добијено дејством топлоте и очвршћавањем смоле, Compreg и др.); водо-раствори полимери и синтетске смоле (PEG, Impreg). Својства модификованог дрвета и дрвно-полимерних композита. Преглед комерцијалних поступака модификације дрвета.

Практична настава: 

Практичне вежбе из хемијских метода модификације дрвета и испитивања својстава хемијски модификованог дрвета и дрвно-полимерних композита. Израда семинарског рада.