+

Нанотехнологије у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМПМ3Ц1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Упознавање са технологијом наноматеријала који се користе у преради древта, нанометролошким техникама у истраживању фундаменталне структуре лигноцелулозног материјала и стандардима за нанотехнологију.

Студенти стичу знања о наноматеријалима која их оспособљавају да на адекватан начин примењују дрвние производе са уграђеним наносензорима за мерење хемијские емисије, температуре, притиска, њихове влаге, оптерећења, као и за елиминацију влажења и др.

Теоријска настава: 

Нанометролошке технике у истраживању фундаменталне структуре лигноцелулозног материјала: феномени и процеси у наноразмерама, наноматеријали, наносистеми и опрема, инструментација, нанометрологија и стандарди за нанотехнологију. Аналитичке методе за наноструктурну карактеризацију; субмикроскопска хемијска и механичка наноструктура испитивања помоћу наноиндентације; нанохемијска и механичка интеракција између базних полимера дрвета (целулозе, хеицелулоза и лигнина), конфигурација фибрила целулозе у лигнинској матрици и разумевање хемијских и механичких особина на наноплану, а у циљу побољшања лепљене везе, механичких перформанси, бубрења, утезања и др. Нанотехнологија енкапсулирања катализатора и биоцида у нанотубе глине и/или нанотубе добијене од анатомских елемената дрвета за хемијска подешавања у дрвету и композитним материјалима и њиховој заштити и дуготрајности, на бази спороослобађајућих реактаната. Нанотехнологија енкапсулирања адитива у премазима за дрво. Технологија инкорпорирања наночестица сребра у премазе, ради побољшања микробиолошке отпорности дрвних производа. Остале технологије инкорпорације наночестица у структуру дрвних композита током њихове производње и на њихову површину током завршне обраде. Развитак инелигентних дрвних производа са аранжманом уграђених наносензора за мерење хемијских емисија, температуре, притиска, њихове влаге, оптерећења, као и за елиминацију влажења и др.

Практична настава

Практичне вежбе везане за аналитичке методе за наноструктурну карактеризацију и субмикроскопска хемијска и механичка наноструктура испитивања помоћу наноиндентације, семинарски рад.