+

Миланка Ђипоровић-Момчиловић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 891
Е-маил: milanka.djiporovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 138
Консултације: Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе: понедељак 14‒16 часова; Композити на бази дрвета: понедељак 9‒11 часова; Нанотехнологије у преради дрвета: петак 12‒14 часова.

Рођена је 1962. године у Косјерићу, где је завршила основну школу. Средњу Архитектонску техничку школу завршила је у Београду. Дипломирала 28. 5. 1986. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за прераду дрвета. Магистарски рад одбранила је на Шумарском факултету 16. 5. 1991, а докторску дисертацију 19. 2. 2002. године на истом факултету.
Кретање у служби: на Шумарском факултету запослила се 30. 5. 1987, године када је бирана за асистента-приправника.
Каснији избори за:

  • асистента ‒ 19. 3. 1992. године,
  • доцента ‒ 5. 2. 2003. године,
  • ванредног професора ‒ 14. 4. 2008. године,
  • редовног професора: 12. 6. 2013. године на ужој научној области Хемијско-механичка прерада дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Forest Products Society (FPS), Madison, Viosconsin, USA; Society of Wood Science and Tecхnology (SWST) Madison, Viosconsin, USA; Српско Хемијско Друштво, Београд; Инжењерска комора Србије, Београд.
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Сама или са коауторима до 2017. године објавила је 87 радова, а од тога је 3 рада у врхунским међународним часописима, 2 рада у истакнутим међународним часописима, 6 радова у међународним часописима, 43 рада на међународним скуповима (28 радова штампано у целини и 4 рада у изводу), 5 радова у водећим часописима националног значаја, 19 радова у часописима националног значаја и 4 рада саопштена на скуповима националног значаја. Кoаутор једне збирке задатака и једног универзитетског уџбеника. Учесник више од 11 пројеката и студија (7 учешћа у научним републичким пројектима, 5 пројеката сарадње са привредом). Била је члан међународних пројекта: COST Action E35 „Fracture mechanics and micromechanics of wood and wood composites with regard to wood machining” (2003‒2008), COST Action E49 „Process and performance of wood-based panels” (2005‒2009) и COST Action FP1006 „Bringing New Functions to Wood Through Surface Modification” (2010‒2015).

Ужа научна област

Хемијско-механичка прерада дрветa

Област истраживања

Композитни материјали на бази дрвета; адхезивни полимерни системи; хемијска модификација дрвета.

Ангажовање у настави

Струковне студије

Акредитација 2021

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

⦁ Popović, J., Popović. M., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša, I. (2015): Effects of the Chemical Treatment Conditions of the Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon) on the Lap Shear Strength. Wood Research, ISSN 1336-4561, 60(4): 543‒554.
http://www.centrumdp.sk/wr/201504/03.pdf

⦁ Popović, J., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša, I, Popović, M., Medved, S. (2013): The Influence of the Sodium Carbonate Treatment of Narrow-leaved Ash on the Lap Shear Strenght, in Proceedings of the COST FP0904 & FP1006 International Workshop „Characterisation of Modified Wood in Relation to Wood Bonding and Coating Performance“, p.p. 167‒174, Rogla, Slovenia, 16‒18 Oktobar, 2013. [COBISS.SR-ID 513185692]
http://cost-fp1006.fh-salzburg.ac.at/fileadmin/documents/Rogla/Proceedings_Rogla_2013.pdf

⦁ Popović, M., Budinski-Simendić, J., Jovičić, M., Mursics, J., Điporović-Momčilović, M., Pavličević, J., Ristić, I. (2011) Curing kinetics of two commercial urea-formaldehyde adhesives studied by isoconversional method, Hemijska Industrija, 65(6) 717–726.
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2011/0367-598X1106717P.pdf

⦁ Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša, I., Medved. S., Popović, M., Popović. J. (2010): Some Properties of Polypropylene-Wood Composites Produced by Different Procedures, U: Zborniku radova sa Prvog Šumarskog Kongresa u Srbiji: Budućnost sa Šumama, 11-13 Novembar, 2010., Beograd: Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, pp. 1499‒1508, ISBN 978-86-7299-071-3 [COBISS.SR-ID 512858268]
http://congress.sfb.bg.ac.rs/PDF/wood/rad25w.pdf

⦁ Gavrilović-Grmuša, I., Nešković, O., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Molar-Mass Distribution of Urea-Formaldehyde Resins of Different Degrees of Polycondensation by MALDI-TOF Mass Spectrometry, J Serb Chem Soc, 75 (5), pp. 689-701. ISSN (Online) 1437-434X, ISSN (Print) 0018-3830. ISSN: 03525139, doi: 10.2298/JSC091030036G. [COBISS.SR-ID512860572]
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5139/2010/0352-51391000036G.pdf

⦁ Điporović M., Dingova E., Miljković J., Popov-Pergal K. (2003) The Influence Of Different Coupling Agents On Some Properties Of Polypropylene-Wood Composites. Materials Science Forum 413, pp. 219‒224.
http://www.scientific.net/MSF.413.219

⦁ Miljković, J., Dingova, E., Điporović M., Popov-Pergal, K. (2000) The Efects of Isobutyl Caoutchouc Addition on Some Properties of Polypropylene Wood Fiber Composites. In: Proceedings of The 5-th Pacific Rim Bio-Based Composites Symposium, 10-13 December 2000, Canberra, Australia: pp. 659‒664.
http://fennerschool-associated.anu.edu.au/fpt/bio/program.pdf

⦁ Điporović, M., Todorović, P., Miljković, J., Zlatanović, M., Beloševac, R. (1996) Some effects of plasma treatment on wood fibers for composite production. In: Proceedings of The 11-th Biennial Europien Conference on Fracture (ECF-11) 3-6.09.1996, Poitiers, France: pp. 1759‒1762.

⦁ Điporović, M., Miljković, J., Dingova, E., Todorović, P. (1996) Some properties of composites with wood flour and fibers in a polypropylene matrix. In: Proceedings of The Third Pacific Rim Bio-based Composites Symposium, 2-5.12.1996, Kyoto, Japan: pp. 450‒457.

⦁ Miljković, J., Điporović, M. (1994) The acetulation of pine and beech for particleboard production. J. Serb. Chem. Soc. 59 (4) pp. 225‒264.