+

Наука о дрвету

Шифра предмета: ТМПМ111
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије,
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Циљ курса је да упозна студенте са грађом, физичким, механичким и технолошким својствима дрвета, као и са грешкама и употребљивости најважнијих домаћих и страних врста дрвета.

Стицање напредних знања о грађи, својствима и употреби дрвета, као органског, анизотропног и хетерогеног материјала.

Теоријска настава: 

Значај познавања својстава дрвета. Делови стабла, основни изглед, модификације и спољашње особине стабла. Макроскопска, микроскопска и субмикроскопска грађа дрвета. Хемијска грађа дрвета. Естетска својства дрвета. Основна физичка својстава дрвета (врсте и количине воде у живом и мртвом дрвету, начини изражавања и методи одређивање влажности дрвета, густина дрвета и методе одређивања густине дрвета, бубрење и утезање дрвета, надмера или прид на утезање, унутрашња напрезања при сушењу дрвета, топлотна својства дрвета, топлотна моћ дрвета. Електрична својства дрвета. Звучна својства дрвета. Механичка својстава дрвета: еластичност, напони на притисак, савијање, смицање, торзију, затезање и удар. Реолошка својства дрвета. Тврдоћа дрвета, отпорност на извлачење ексера и вијака и отпорноста на хабање дрвета. Грешке дрвета. Својства и употребљивост најважнијих домаћих и страних врста дрвета (храстовина, буковина, тополовина, јасеновина, боровина, смрчевина, аришевина, јеловина, грабовина, багремовина, ораховина, тиковина, палисандровина, балзовина, ….).

Практична настава: 

Вежбе се одржавају сагласно пређеном градиву на предавањима и организоване су по групама. Студенти решавају задатке и упознавају се са методама и инструментима, који се користе за испитивање својстава дрвета. У лабораторији се изводе практичне вежбе, у којима се студенти упознавају са врстама дрвета, мере и израчунавају основна својства дрвета. У току вежби студент израђује елаборат и радну свеску. Врши се провера знања кроз контролни тест. Вежбе су подељене на три целине У првој се студенти упознају са деловима стабла, његовим особинама, модификацијама и спољашњим карактеристикама. У другом делу студенти практично одређују и израчунавају основна физичка својства дрвета. Упознавају се са методама мерења и одређују густину, влажност, утезање, тачку засићености влаканаца и порозност дрвета. У трећој целини студенти стичу знања о основним електричним, звучним и механичким својствима дрвета и грешкама дрвета. Изводе практичне лабораторијске вежбе и решавају задатке из модула еластичности, статичког и динамичког напона на притисак, савијања, затезања, торзије, смицања, цепања и тврдоће дрвета. На крају се упознавају са основним грешкама дрвета које настају услед његове грађе, услед дејства спољашњих фактора, грешке боје дрвета које не умањују чврстоћу, грешке које умањују чврстоћу дрвета.