+

Обликовање производа од дрвета

Шифра предмета: ТМПМ6А1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Уписане дипломске студије

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да пројектују производе од дрвета и да а основу стечених знања могу самостално да обликују своја идејна решења према датим производним, тржишним и другим условима.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: 

координатна знања о обликовању производа од дрвета и индустријском дизајну, фазе пројектовања, методско обликовање, комплексно обликовање, врсте производа од дрвета, карактеристике и специфичности производа од дрвета, производи од дрвета и њихова технологичност, производи од савијеног дрвета, производи од отпресака, производи са тапацираним елементима, производи од дрвета израђени на нумеричким машинама, производи од дрвета и њихове завршне обраде, монтажа и паковање производа од дрвета;

Практична настава :

пројектовање производа од дрвета по задатом пројектном задатку / Корпусни намештај, Скелетни намештај, Тапацирани намештај, Презентација 1 – окови, Намештај од фурнирских плоча, Намештај од фурнирских отпресака, Намештај од савијеног дрвета, Монтажно-демонтажни намештај;