+

Организација производње у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМПМ9Б2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ предмета Обезбеђење теоријских знања неопходних за доношење одлука стратешког значаја, значајних за организовање производних система и дефинисање њихове ефикасности.

Исход предмета Студент се оспособљава да уз коришћење одговарајућег софтвера, изврши симулацију понашања низа варијанти уређености производних система, и да уз коришћење метода савременог одлучивања дефинише оптималну варијанту организације производног система.

Теоријска настава: 

Садржај предмета

– МОДЕЛИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ,
– РАЧУНАРСКИ ПОДРЖАНА СИМУЛАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ,
– ЕФЕКТИВНОСТ ТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА,
– ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СИСТЕМА,
– УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНИМ СИСТЕМОМ и тд.

Практична настава: 

Практична настава: Кроз израду семинарског рада у неком од производних система за прераду дрвета, оспособљава се за имплементацију теоријских поставки организације производње у реалним условима.