+

Планирање и програмирање производње на пиланама

Шифра предмета: ТМПМ1Ц1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање са принципима и проблемима планирања, програмирања и пројектовања прераде дрвета на пиланама

Стицање знања и вештина за планирање производње и израду плана и програма пиљења обловине у производе пиланске прераде дрвета у зависности од врсте технолошког процеса и програма производње

Теоријска настава: 

План пиљења, програм пиљења, одређивање врсте и броја машина, оперативно програмирање, ангажовање производних капацитета и анализа програма за примарно и секундарно пиљење, програм рада на стовариштима трупаца и резане грађе, утицај технологије прераде на распоред средстава рада у пилани, пилане за прераду четинара, лишћара и егзота, методе механизовања и осавремењавања технологије и технике рада на пиланама.

Практична настава: 

Вежбе- Програм пиљења у процесу пиљења и процесу манипулисања сировином и резаном грађом. Савремено опремање и организовање процеса пиљења у пиланама различитог степена техничке и технолошке опремљености. Семинарски рад. Теренска настава- Упознавање са могућностима рационалне прераде различитих врста и квалитета дрвета.