+

Системи аутоматског управљања у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМПМ4А1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Упознавање студената са могућностима рада и примене аутоматског управљања у преради дрвета. Студенти ће упознати могућности коришћења аутоматског управљања у преради дрвета и оспособити се за одговарајуће примене.

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих стручњака за решавање проблема везаних за могућности, начине рада и примене аутоматског управљања у преради дрвета.

Теоријска настава:

Карактеризација система аутоматског управљања Стабилност система аутоматског управљања Дигитални системи аутоматског управљања Системи контроле процеса у дрвној индустрији Принципи и системи за контролу производа дрвне индустрије

Практична настава: 

Рачунске вежбе прате тематске области теоријске наставе у смислу примене теоријских знања на решаванје задатих проблема. Теренска (стручна) настава се одржава у предузећима у области прераде дрвета у којима кандидати снимају постојећи систем аутоматског управљања, а у складу са интересовањем кандидата.