+

Технологија производње дрвних биогорива

Шифра предмета: ТМПМ8А1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Оспособити будуће стручњаке да раде у области производње чврстих горива на бази дрвета.

Оспособљавање студената мастер студија да после одслушаног курса и провере знања могу да раде на пројектима за одређивање примене могућих технологија производње чврстих горива на бази дрвета, као и вођење таквих постројења.

Теоријска настава:

Садржај енергије у дрвету: хемијски састав дрвета, влажност дрвета, топлотна моћ, поступци израчунавања топлотне моћи, густина енергије, енергетске еквиваленције. Производња цепаног дрвета: поступци, опрема паковање, складиштење и испорука. Биланс материјала и енергије. Производња сечке: поступци, опрема, паковање, складиштење и испорука. Биланс материјала и енергије. Производња брикета: карактеристике улазне сировине: садржај влаге, садржај и састав пепела. Tеорија брикетирања: примењени притисци, коришћење везива, механизам сабијања. Технологије брикетирања: завојна преса, клипна преса, остале технологије брикетирања. Kарактеристике сабијања дрвне биомасе: димензије честица, утицај влаге, утицај температуре, адитиви. Процес брикетирања: просејавање, дробљење, сушење, предгревања, сабијање, хлађење, паковање и испорука. Коришћена опрема. Биланс материјала и енергије. Производња пелета: карактеристике улазне сировине: садржај влаге, садржај и састав пепела, теорија пелетирања. Поступак пелетирања: припрема сировине (поступци деловања воденом паром, торификација), сушење, кондиционирање, пелетирање, хлађење, контрола, паковање, складиштење и испорука. Биланс материјала и енергије. Производња дрвеног угља: карактеристике улазне сировине, процес карбонизације дрвета, степен искоришћења карбонизације, својства добијеног дрвеног угља, опрема за поугљавање. Биланс материјала и енергије.