+

Теорија адхезије композита од уситњеног дрвета

Шифра предмета: ТМПМ3А2
Студијски програм: Технологије, менаџмeнт и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Општи услови

Продубљени теоретски приступ проблематици лепљења у дрвној индустрији. Систематско и свеобухватно проучавање интеракције течног адхезивног система и дрвног адхерента са акцентом на варирање адхезивне формулације, са једне и карактера дрвне површине у хемијском и физичком смислу са друге стране.

Студенти стичу сазнања о деству и садејатву процесних параметара лепљења, која их оспособљавају за успешније моделовање својстава квалитета композита на бази дрвета.

Теоријска настава: Молекулска структура, функционалне групе, њихов распоред и утицаји на карактер и поларност молекула; интеракције перманентних дипола, водоничне везе, Ван дер Валсове (Van der Waals) и Лондонове (London) дисперзионе силе; хетерополарне и хомополарне ковалентне везе; критична површинска енергија као показатељ  квашења, параметар растворљивости у одређивању компатибилности адхезива и адхерента, критични површински напон; лепљење чврстих адхерената са течним адхезивом, квашење и контактни угао, Лапласова (Laplace) капиларна теорија и теорија тороида, термодинамичке основе адхезије; иницијални коефициент распростирања течности на чврстој површини, високо и ниско енергетске чврсте површине; структура и шема адхезивне везе, кретање адхезива – течење, трансфер, квашење и пенетрација; реолошки ефекти адхезива на формирање везе, утицај механизма, брзине, степена и интегритета очвршћавања адхезива на карактеристике адхезивне везе, утицај анатомске грађе, хемијског карактера и храпавости лигноцелулозне површине на карактеристике адхезивне везе. Избор адхезива у односу на дрвни адхерент и услове примене.

Практична настава: Лабораторијске вежбе – израда епрувета, карактерисање лепкова, припрема рецептура и поређење њихових ефката са аспекта јачине лепљеног споја, дубине пенетрације, правца продирања, утицаја површине подлоге у зависности од вида резања. Стручна пракса се изводи у фабрикама из области прераде дрвета по задатој теми која је у складу са основним проблемом теме коју је студент изабрао.