+

Управљање базним процесима у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМПМ9А1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема услова

Оспособљавање студената за процесно оријентисано пословање у предузећу, односно како се пословањем у предузећу може управљати и како се оно може развијати кроз његове базне процесе.

Примена стечених знања

Потреба усмеравања на базне процесе, процеси и начин посматрања процеса, управљање базним процесима, дефинисање базних процеса предузећа, организовање за управљање процесима. Анализирање, побољшање и редизајнирање процеса, организовање после увођења управљања базним процесима, стратегије за увођење управљања базним процесима.

Практична настава: 

Вежбе. Израда елабората