+

Управљање технологијом у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМПМ9Б1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Oсобљавање студената за избор и коришћење нових технологија у управљању предузећима дрвне индустрије

Примена стечених знања

Теоријска настава: 

Увод, технологија – појам и карактеристике, управњаље технологијом у предузећу, управљање технолошким иновацијама, технолошка стратегија, подршка стратешком управљању технологијом, системи за подршку одлучивању о новим технологијама, оперативно управљање технологијом.

Практична настава: 

Вежбе. Израда елабората