+

Заштита дрвне сировине на стовариштима

Шифра предмета: ТМПМ5Ц2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: уписане дипломске (мастер) студије

Упознавање студената са начинима и методима заштите дрвне сировине за време лагерованја на стовариштима предузећа која се баве прерадом дрвета..

Овладавање потребним знањима о методима и препаратима за заштиту дрвне сировине ради потпуније примене принципа максималног квантитативног и квалитативног искоришћења.

Теоријска настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Типови и врсте стоваришта, уређенје стоваришта и његова хигијена. Правилна манипулација дрветом и његово правилно чување. Главни изазивачи пропаданја дрвета на стовариштима: врсте, значај, ток и последице. Услови за настанак оштећенја сировине. Израда елабората за заштиту сировине на стоваришту.

Практична настава:

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Преглед стоваришта, дијагноза напада, врсте узрочника и интензитета, као и обима настале штете. Препорука за санацију: методи и препарати. Сигурносни аспекти заштите дрвета. Израда елабората за спровођенје заштитног третмана. Превентивна и репресивна заштита сировине. Календар опасности од напада штеточина.