+

Руски језик

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:

Корнелија O. Ичин

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: да је студент похађао часове руског језика у основној или средњој школи

Обучавање студената руском језику на нивоу усвајања и коришћења стручне терминологије у писаном и усменом језику. Стварање навике излагања стручних знања на руском језику у адекватним синтаксичким и граматичким облицима.

Оспособљеност студенaта да читају и преводе  стручну литературу ради стицања професионалних знања,  да пишу кратке стручне текстове и воде разговор на стручну тематику

Теоријска настава:

Теоријска настава се заснива на упознавању студената с садржајем стручних текстова (пре свега лексике), као и предавања из храматике руског језика, која треба да објасне начин употребе одређених граматичких обика, као и начин грађења реченице на руском језику.

Практична  настава:

Вежбе се изводе из превођења (писменог и усменог), решавања граматичких тестова. Самостални студентски рад подразумева усмено излагање на задату тему, као и презентацију у пауер поинту проблематике непосредно везане за шумарство. У оквиру већбања се користе и кратки филмови (4-5 минута) с циљем провере разумевања савременог руског језика посвећеног животу шума.