+

Статистика

Шифра предмета: ЕИ32317
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Положен испит из математике

Предмет треба да омогући студенту стицање знања и разумевања статистичких принципа, случајне променљиве, статистичког оцењивања, тестирања статистичких хипотеза и регресионе и корелационе везе случајних променљивих, анализе временских серија и релативних бројева и индекса.

Вештина примена статистичких метода и компјутерска обрада статистичких података и закључивање на основу добијених резултата.

Теоријска настава  Увод: основни скуп, узорак, јединице посматрања, обележје посматрања, прост случајни узорак, статистичке серије и табеле; Емпиријске расподеле: дистрибуција фреквенција и показатељи статистичке серије (средње вредности, мере варијација и мере облика); Теоријске расподеле: нормална, Биномна, Поасонова, Студентова, Фишерова, χ2,Експоненцијална; Метод узорка: Расподеле параметара узорка; Статистичке оцене параметара основног скупа: тачкасте и интервалне оцене; Тестирање статистичких хипотеза: о средњој вредности, пропорцији, анализа варијансе, тестирање непараметријских хипотеза χ2-тестом; Корелација и регресија: проста линеарна регресија (оцена параметара, тестирање значајности, интерполација и екстраполација), коефицијент корелације и тестирање његове значајности; Анализа временских серија: компоненте временских серија, методе изравњања, метод покретних просека и линеарни тренд; Релативни бројеви: структуре, динамике, индивидуални и агрегатни индекси.

Практична настава: Практична настава се одржава за све области.