+

Мелиорације земљишта

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:

др Снежана Белановић Симић, ванр. проф.; дипл. инж Предраг Миљковић, сарадник у настави

Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 1
Услов: Уписан семестар

Практично упознавање студената са методама одређивања садржаја влаге у земљишту, са системима наводњавања и одводњавања, као и мерама побољшања хемијских својстава земљишта.

Оспособљавање студената за практично решавање проблема из ове области на конкретним примерима и изведеним објектима.

У току стручне праксе студенти се упознају са методама одређивања земљишне влаге и теренским метода за одређивање хидрауличког кондуктивитета. Студенти практично на простору Наставне базе Београд неутронским мерачем влаге земљишта одређују тренутну влагу у земљишту. Хидраулички кондуктивитет земљишта студенти одређују “Auger – hole’’методом или инверзном “Auger – hole’’методом. Такође у току теренске наставе упознају се са системима за наводњавање (начином наводњавања и функционисања као и ефикасности система).