+

Зелене површине посебне намене

Шифра предмета: ПА4734Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Нема услова

Упознавање студената са типовима, улогом, значајем, изградњом, одржавањем, неговањем и општим менаџментом зелених површина посебне намене

Омогућавање примене специфичних знања у формирању и успешном неговању специјалних облика и типова зелених површина, које нису обухваћене стандардним класификацијама урбаног и субурбаног зеленила.

Теоријска настава

Категоризација зелене површине посебне намене, њихова посебна функција, значај и место у систему зеленила града, пејзажа и отворених простора. Физичке, биолошке и еколошке карактеристике специјалних типова и врста зелених површина. Процена и анализа функција, употребљивости, специфичних користи и унапређивања користи од зелених површина посебне намене. Структура, положај, састав, функције, изградња, редовно одржавање и неговање биљака, најважнијих типова зелених површина посебне намене:  кровних вртова, вертикалних зелених површина, зеленила затворених и полузатворених простора и атријума, зеленила водених ресурса у граду, аквапаркова, индустријских паркова, паркиралишта, бизнис паркова, зеленила уз локалитете за екстремне спортове, зеленила фасада, тераса, балкона и прозора, приватних вртова, итд. Зеленило и његово успостављање, формирање и одржавање у алпинетумима, на прекривеном земљишту, у жардињерама и контејнерима, на површинама без отвореног земљишта и на привременим површинама. Реконструкција, обнова, унапређивање и умрежавање зелених површина посебне намене. Теренски обилазак и анализа доступних, постојећих зелених површина посебне намене.

Практична настава: Други облици наставе

Анализа  технолошких поступака изградње, ревизије и реконструкције, као и стандардног одржавања зелених површина посебне намене, групна израда и одбрана семинарског рада.