+

Петрографија са биологијом

Шифра предмета:
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:

1417

Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 5
Услов: нема

Циљ предмета

Пример текста.

Исход предмета

Пример текста.

Садржај предмета

Пример текста.