+

Предеона екологија

Шифра предмета: ПА3627
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Примењена геоморфологија са хидрогеологијом

Стицање знања о просторним и еколошким односа, сагледани кроз различите размере за потребе анализе, планирања и управљања пределима

Препознавање  просторних образаца као индикатора еколошких процеса и функционисања у пределу. Познавање типова  предела (од природног до урбаног), њихово издвајање и  класификација. Разумевање системског мишљења преко принципа интеграције, размере, стабилности и хетерогености.

Теоријска настава: Предео из еколошке перспективе. Принципи предеоне екологије. Структура предела: парчад, коридори, матрица и структура предела као целине. Основи динамике предела: процеси, функционисање и промене предела. Типологија: Основни појмови и дефиниције, приступи у типизацији предела и пратеће методе, предели различитог степена модификације и њихове карактеристике.

Други облици наставе: Издвајање природних предела. Издвајање елемената предела. Издвајање антропогених предела. Препознавање предела различитог степена модификације. Утврђивање матрице и образаца предела. Еколошке мреже.